Academia de Studii Economice din București împreună cu Universitatea din București și Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila” București implementează proiectul Excelență în cercetarea științifică, interdisciplinară, doctorală și postdoctorală, în domeniile Economic, Social și Medical - EXCELIS, POSDRU/159/1.5/S/138907

Proiectul strategic se derulează pe o perioadă de 18 luni începând cu data de 8 aprilie 2014 și beneficiază de finanțare nerambursabilă din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul Major de Intervenție 1.5- „Programe doctorale şi postdoctorale în sprijinul cercetării”. 

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de susținerea excelenței în formarea unor tineri cercetatori la nivel de doctorat si postdoctorat, excelență întemeiată pe o abordare interdisciplinară, menită să sporească sustenabilitatea europeană a unei cariere în cercetare în domeniile economic, medical și sociologic. 

Obiectivele specifice sunt reprezentate de: 

 • asigurarea consistenței și continuității activităţii de cercetare ştiinţifică; 
 • creșterea calității rezultatelor cercetării prin imprimarea caracterului interdisciplinar; 
 • creșterea gradului de valorificare a rezultatelor de cercetare; 
 • construcția unei rețele sustenabile de cercetare interdisciplinară; 
 • încurajarea obținerii unor rezultate de cercetare deosebite; 
 • încurajarea cercetărilor interdisciplinare cu un caracter de aplicabilitate sporit care să conducă la dezvoltarea unor noi teorii științifice; 
 • dezvoltarea colaborării în cercetare; 
 • dezvoltarea capacității de predicție pentru economia românească și desemnarea unei noi viziuni pentru cercetarea din domeniile de cercetare din program; 
 • integrarea rezultatelor cercetării la nivelul societății prin procesul de transfer al cunoștințelor și al bunelor practici. Prin aceasta ne înscriem în tendințele economiei românești de a-și construi propriul model de convergență în cadrul modelului evolutiv al economiei europene. 

Grupul ţintă este alcătuit din 107 doctoranzi si 76 postdoctoranzi din domeniile Economie, Sociologie, Medicină. Originalitatea si necesitatea proiectului pentru mediul de cercetare românesc constau, în principal, în dezvoltarea caracterului interdisciplinar al cercetării. Impactul imediat și pe termen lung se va regăsi în:

 • dezvoltarea capacității de cercetare printr-o viziune cuprinzătoare și integratoare;
 • creșterea gradului de coeziune în mediul de cercetare românesc și integrarea mai bună a acestuia în spațiul cercetării avansate a UE;
 • îmbunătățirea cooperării în cercetarea interdisciplinară la nivel de activitate de cercetare și la nivel de universități;
 • sporirea șanselor de acceptare editorială exigentă; creșterea utilității practice a cercetărilor. 

Pentru mai multe informaţii despre acest proiect, consultați: www.excelis.ase.ro

FINANTARE

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro